Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov zaradených na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / št. program Automobily a mobilné pracovné stroje – zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na konštrukciu dopravnej techniky, alebo špeciálnej techniky,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • odborná prax min. 7 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti dopravnej techniky,
 • znalosť softvérov CAD, ANSYS, MATLAB, PATRAN, NASTRAN, ADAMS,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.12.2020

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / št. program Automobily a mobilné pracovné stroje – zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Automobily, lode a spaľovacie motory,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 7 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti dopravnej techniky,
 • skúsenosti v oblasti pokročilého konštruovania, znalosť softvérov CATIA, INSIGHT, ATOS-Professional, Simplify, Fusion 360,
 • absolvovaný výskumný pobyt na zahraničnej univerzite,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.12.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na docenta v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 09.09.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.