Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andreja Smelíka

v študijnom programe:  výrobné stroje a zariadenia
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 27.08.2020 o 13:00 hod., na Strojníckej fakulte STU v Bratislave,

Nám Slobody 17, 812 31  Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi“ 

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Peter Demeč, CSc., Strojnícka fakulta, Technická Univerzita z Košiciach

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave

Školiteľ:                                                
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.