Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mareka Račeka

v študijnom programe: aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 20.08.2020 o 10:30 hod., na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám Slobody 17, 812 31  Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: Adaptácia metódy akustickej emisie na charakterizáciu fazových transformácií v materiáli tlakových nádob z metastabilnej austenitickej ocele AISI 304

Oponenti dizertačnej práce: 
doc. Ing. Michal Šofer, PhD., Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Školiteľ:                                                
prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.