Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Silvie Mihelovej

v študijnom programe: aplikovaná mechanika
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 20.08.2020 o 09:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám Slobody 17, 812 31  Bratislava, miestnosť č. 004., 

Názov DP: „Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch“

Oponenti dizertačnej práce: 
doc. Ing. Katarína Tvrdá PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Martin Fusek, PhD.,   Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Školiteľ:
prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave                                                    

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.