Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Kráľa

v študijnom programe: aplikovaná mechanika
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 19.08.2020 o 10:30 hod. , na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám Slobody 17, 812 31  Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Deformačno-napäťová analýza v procese odlievania“

Oponenti dizertačnej práce: 
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Školiteľ:
prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.