Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mateja Kurillu

v študijnom programe: energetické stroje a zariadenia
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 19.08.2020 o 10:00 hod. na Ústave energetických strojov a zariadení, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám Slobody 17, 812 31  Bratislava, miestnosť č. 302.

Názov DP: „Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla“

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., Strojnícka fakulta, Technická univerzita Košice
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Školiteľ:
doc. Ing. Branislav Knižat, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

                                                         

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.