Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Michala Milatu

v študijnom programe: aplikovaná mechanika

študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 19.08.2020 o 09:00 hod., na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám Slobody 17, 812 31  Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP: Návrh parametrov kyvadlových tlmičov na potláčanie torzného kmitania v pohonových sústavách osobných automobilov

Oponenti dizertačnej práce: 
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Dr.h.c. prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., Strojnícka fakulta , Žilinská univerzita v Žiline

Školiteľ:
prof. Ing. Miloš Musil, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.