Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Pavla Vašeka

v študijnom programe:  metrológia,
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 18.08.2020 o 09:30 hod.

na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, 812 31  Bratislava, miestnosť č. ML6.

Názov DP: „Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu“

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta, Technická Univerzita v Košiciach, 
Ing. Tomáš Kliment, PhD., Slovenská legálna metrológia

Školiteľ: 
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Strojnícka fakulta STU v Bratislave                                                  

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.