Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Mateja Krivošíka

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor: 36. strojárstvo

sa bude konať dňa 18.08.2020 o 08:00 hod.

na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, 812 31  Bratislava, miestnosť č. ML6.

Názov DP: „Štúdium a validácia vlastností meracieho zariadenia TDCR-LSC“

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc., BIONT a.s.
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

Školiteľ: doc. Ing. Anton Švec, CSc., Slovenský metrologický ústav

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.