Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe doterajšej spolupráce bolo dňa 6 septembra 2019 podpísané dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD. a riaditeľom Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS), Mgr. Martinom Senčákom Memorandum o spolupráci. Cieľom Memoranda je vzájomná spolupráca strán memoranda, a to najmä v oblasti vedy a výskumu, metodickej činnosti, vzdelávania a prípravy absolventov na ich poslanie, zvyšovania právneho vedomia študentov a zamestnancov, ďalšieho vzdelávania osôb v praxi v zmysle poslania Strojníckej fakulty STU v Bratislave a v oblasti pôsobnosti SNAS a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Strany memoranda sa zaväzujú spolupracovať najmä prostredníctvom zabezpečenia:

  • Metodickej a inej činnosti v oblasti skúmaných a riešených otázok, ako aj v oblasti činnosti strán memoranda;
  • Vzdelávania formou umožnenia a podpory výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov;
  • Informovania a umožnenia účasti odborníkov strán memoranda na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými stranami memoranda;
  • Informovania o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa strán memoranda zistených pri činnosti jednotlivých strán memoranda;
  • Ďalšieho vzdelávania a popularizácii predmetu činnosti strán memoranda;
  • Spolupráce v oblasti usporadúvania školení, workspohpov, sympózií, konferencií, seminárov, odborných stáží a exkurzií;
  • Vzdelávania študentov v oblasti týkajúcej sa problematiky akreditácie a využívanie týchto poznatkov v praxi.