Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

E - zápis pre študentov, ktorí pokračujú v štúdiu vo vyšších ročníkoch

  od 15.07.2019  do  31.08.2019

V prípade akýchkoľvek otázok s vykonaním E-zápisu,  objednávky prolongačnej známky/preukazu ISIC cez AIS – kontaktujte Ing. Mariannu Frajkovú: marianna.frajkova@stuba.sk

E-zápis do vyšších ročníkov si môžu vykonať len tí študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j.

  • získali minimálne 30 kreditov za AR 2018/2019
  • pokiaľ mal študent v AR 2018/2019 druhý zápis akéhokoľvek predmetu a nemá v AIS zapísané konečné hodnotenie, nie je možné uskutočniť zápis (aj po získaní 30 kreditov).

Návod k  E-zápisu:

V časti Osobný manažment: Dokumetový server / Strojnícka fakulta / Informácie pre študentov/ E-zapis


Študenti pred vykonaním E - zápisu do 3.roč. bakalárskeho štúdia a 2.roč. inžinierskeho štúdia MUSIA  mať v AIS zapísané hodnotenie z Odbornej praxe  !!!

Študijný program – bakalárske štúdium Zapisuje predmet Výrobno-odborná prax
B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk
B-AMAM, B-AMAMxA  aplikovaná mechanika a mechatronika Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk
B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje Ing. Peter. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk
  B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
B-ESZ energetické stroje a zariadenia
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. stanislav.duris@stuba.sk
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk
  doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk
B-EVT environmentálna výrobná technika Ing. Andrej Červeňan, PhD. (andrej.cervenan@stuba.sk)
B-STAM strojárske technológie a materiály prof. Ing. Ernest Gondar, PhD.  ernest.gondar@stuba.sk
B-TOZP technika ochrany životného prostredia prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk
  doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk
B-PTDVT – prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. lubos.magdolen@stuba.sk
Študijný program – inžinierske štúdium Zapisuje predmet Odborná prax
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk
I-AMAM, I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk
I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje Ing. P. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk
  prof. Ing. L. Gulan, PhD. ladislav.gulan@stuba.sk
I-ESZ energetické stroje a zariadenia doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk
  Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk
I-EVT environmentálna výrobná technika PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (ingrid.souckova@stuba.sk).
I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk
  doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk
I-MESK meranie a skúšobníctvo Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk
I-STAM strojárske technológie a materiály prof. Ing. Pavol Švec, PhD. pavel.svec@stuba.sk
I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality doc. Ing. Peter Križan, PhD. peter.krizan@stuba.sk

E-zápis do 3.roč. bakalárskeho štúdia a do 2.roč. ínžinierskeho štúdia VYKONAJTE až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS!!!

Študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu a vykonali E - zápis, sa dostavia do Kontaktného centra počas rozšírených úradných hodín od 9:00 – 11:30 hod. a  od 13:00-14:30 hodnasledovne:

BAKALÁRSKE  štúdium - 05.09.2019 (štvrtok)

  • študenti, kt. vykonali E - zápis do 3.roč. bakalárskeho štúdia od 9:00 – 11:30 hod.
  • študenti, kt. vykonali E - zápis do 2.roč. bakalárskeho štúdia od 13:00-14:30 hod.

INŽINIERSKE  štúdium - 09.09.2019 (pondelok)

 – študenti, kt. vykonali E - zápis do 2.roč. inžinierskeho štúdia od 9:00 – 11:30 hod. a  od 13:00-14:30 hod.

odovzdaniu povinných dokladov a zároveň si prevezmú potvrdenie o štúdiu a prolongačnú známku.

Odovzdajú:

1/ Vyplnené tlačivo - Čestné prehlásenie študenta o štúdiu

(v prípade, že v Čestnom vyhlásení uvádzate, že ste platili na inej VŠ, je nutné priniesť doklad o platbe)

Alebo:

Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

2/ Vytlačený a podpísaný zápisový hárok (záväzný!)

3/ Žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov – žiadosť si podáva študent, ktorý si zapísal predmety za viac ako 90 kreditov

Prolongačná známka/ISIC preukaz

Informácie k objednávke a  forme úhrady za preukaz ISIC/prolongačná známka - Vám boli odoslané prostredníctvom hromadného e-mailu pracovníčkou  rektorátu.

Informácie máte aj vo Výveske ako Oznam o novom spôsobe objednávania prostredníctvom AIS a taktiež podrobný Návod k uvedenej funkcionalite je zverejnený na verejnom dokumentovom serveri. 

Pri zápise budete podpisovať prezenčné listiny (BOZP, Ochrana pred požiarmi), preto je potrebné bezpodmienečne si pred zápisom preštudovať informácie na našej web stránke v záložke:

Uchádzač – Prijímacie konanie – Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi

 

Upozornenie pre všetkých študentov!

Je nutné, aby ste si skontrolovali v AIS po vykonaní E – zápisu:

 po 01.09.2019  - t.j. už v AR 2019/2020: 

1/ OSOBNÉ  ÚDAJE  a potvrdili správnosť!

2/ aby ste mali v AIS – VLOŽENÉ  ČÍSLO  ÚCTU (účet aktívny!!!).

V prípade nesplnenia týchto povinností, Vám referentka ÚPČ nebude môct vydať potvrdenie o štúdiu a taktiež prolongačnú známku!

 

Uvedené informácie a termíny zápisov sa týkajú študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, ktorí študujú v SLOVENSKOM JAZYKU!

 

Dôležité!

Zmena úradných hodín počas hlavných prázdnin:

Úradné hodiny počas hlavných letných prázdnin do 31.8.2019:

Pondelok    9:00 hod.   -    11:00 hod.

Streda    9:00 hod.   -   11:00 hod.