Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Alexandra Javorská

v študijnom programe: metrológia,
študijný odbor:5.2.55. metrológia

sa bude konať dňa 06. 08. 2019 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Mýtna 36, 2p., miestnosť ML6.

Názov DP:      „Spresňovanie etalonáže vlhkosti“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., Strojnícka fakulta Technická Univerzita z Košiciach
Ing. Milan Ioan Maniur, PhD., Slovenský metrologický ústav Bratislava

Školiteľ:  

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.