Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného ročníka TOP-2019 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu výrobkov.

Konferencia je zameraná na tematické okruhy

    • 1.Nástroje prevencie pri ochrane životného prostredia

Legislatíva EU/SR, ZOO, IPKZ, EMS/EMAS, BAT, Manažment v odpadovom hospodárstve, Predchádzanie vzniku odpadov…

    • 2.Spracovanie priemyselných odpadov

Úlety a kaly z výroby železa a ocele, trosky z výroby železa a ocele, úlety a kaly z pretavovania medeného šrotu, trosky z pretavovania medeného šrotu, hlinikarské stery, stery a popoly z pozinkovni, kaly z povrchovej úpravy kovov, škvary a popolčeky zo spaľovania, odpady z fyzikálneho a chemického prepracovania odpadov, priemyselne prepracovanie odpadných materiálov atď.

    • 3.Recyklačné technológie pre materiálové zhodnocovanie odpadov

Triedené odpady – papier, sklo, plasty, organické odpady, kovy, Technické odpady – elektrický a elektronický odpad, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky, odpadové oleje, staré vozidlá, Všeobecné odpady – komunálne odpady, stavebné odpady, gastro odpady, iné

    • 4.Energetické zhodnocovanie odpadov

biopalivá – tuhé, kvapalné, plynné…, pôdohospodársky odpad – biomasa, komunálny odpad…

bližsie informácie na e-mail: info@top-conference.sk

alebo https://top-conference.sk/