Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe dlhoročnej spolupráce bola v marci 2019 podpísaná dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomírom Šóošom, PhD. a generálnym riaditeľom Slovenského metrologického ústavu (SMÚ), Mgr. Romanom Kováčom Zmluva o zriadení spoločného pracoviska SjF ST a SMÚ. Cieľom Zmluvy je rozvoj aktívnej spolupráce medzi SjF STU a SMÚ pri zabezpečovaní vzdelávania, riešení vedecko-výskumných úloh a projektov z oblasti metrológie, merania a skúšania.

Činnosť spoločného pracoviska bude sústredená do nasledovných oblastí

Pedagogická oblasť

  • poskytnutie vhodných priestorov a laboratórií SMÚ a SjF na pedagogický proces a na riešenie spoločných vedecko-výskumných prác a projektov;
  • pravidelné vypísanie diplomových a doktorandských prác, vedenie diplomantov a doktorandov;
  • spolupráca pri výchove doktorandov z praxe v študijnom odbore metrológia;
  • spoločné vedecké a odborné publikácie.

Vedecko – výskumná oblasť

  • rozvoj vedy, výskumu a vývoja v oblasti metrológie, merania a skúšania;
  • navrhovanie spoločných vedeckých projektov uchádzajúcich sa o granty z mimorozpočtových zdrojov a zo zdrojov Európskej únie.

Oblasť propagácie

  • organizácia veľkej spoločnej konferencie s ponukou „metrológie pre prax“
  • organizovanie a zabezpečovanie spoločných špecializovaných vedeckých a odborných seminárov a konferencií;
  • participácia SMÚ na akciách organizovaných fakultou (ŠVK, SO, Promócie, ...).