Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Gabriel Batista

v študijnom programe: mechatronika,
študijný odbor: 5.2.16. mechatronika

sa bude konať dňa 24. 04. 2019 o 12:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Mýtna 36, 2p., miestnosť č. 202.

Názov DP: „Prediktívne riadenia a odhad stavov a parametrov na vnorených platformách: Pochopenie nárokov na časovanie a pamäť“

Oponenti dizertačnej práce:  
doc. Ing. Robert Grepl, PhD. 
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické  v Brne

prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

Školiteľ: 
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.