Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Momir Tabakovic, MSc.

v študijnom programe:  energetické stroje a zariadenia,
študijný odbor:  5.2.6 energetické stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 18.10.2018 o 14:00 hod.

na Ústave energetických strojov a zariadení, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 302.

Názov DP: „Direct conversion of waste heat into electric energy by thermoelectric generators“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jiří Pospíšil, PhD, Fakulta strojního inženýrstvi VUT v Brne
doc. Ing. Belo Fűri, PhD., Stavebná fakulta STU

Školiteľ: 
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.