Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

15.10. - 22.10.2018 voľba členov AS SjF STU v akademických obciach základných pracovísk SjF STU

(zodpovední: členovia AS SjF STU )

Voľby do AS SjF STU na funkčné obdobie 2018-2022 sa uskutočnia podľa Zásad volieb do Akademického senátu SjF STU v Bratislave v dňoch 15. - 22.10.2018. Voľby sa uskutočnia zvlášť v akademickej obci na základných pracoviskách fakulty a zvlášť v študentskej časti akademickej obce. Overenú zápisnicu s prezenčnou listinou a výsledkom volieb zo základných pracovísk doručí člen AS SjF STU predsedovi volebnej komisie AS SjF STU do 25.10.2018.

11.12.2018 prvé zasadnutie novozvoleného Akademického senátu SjF STU.

Zasadnutie nového Akademického senátu vedie predseda predošlého Akademického senátu až do zvolenia nového predsedu Akademického senátu SjF STU.

Schválené v AS SjF STU, dňa 29.05.2018

doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU