Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Informácie pre prijatých študentov do 1. ročníka PhD. štúdia na Strojníckej fakulte STU na akademický rok 2018/2019

Miesto konania zápisu: 1. p. miestnosť č. 035, Dekanát Strojníckej fakulty STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Sklenár, tel. 02/572 96 255, e-mail: sklenar@stuba.sk
Termín zápisu: 03. – 04.  09. 2018, 08:00 – 15:00 (12.00 - 12.30 obedňajšia prestávka)

V prípade, ze sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, dohodnite si náhradný termín.

Osobná účasť študenta na zápise je povinná!

Študent, ktorý nezrealizuje zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

Na zápis si prineste:

 1. Platný občiansky preukaz 
 1. Vyplnené Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu - tlačivo dostupné na stránke informácie pre študentov/legislatíva:

http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa.html?page_id=658

 1. Podľa možnosti Individuálny študijný plán schválený a podpísaný školiteľom (môže byť dodaný neskôr)
 2. Pre študentov denného štúdia – priniesť číslo platného bankového účtu

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium.

 1. Doklad o zaplatení poplatku za vydanie preukazu/prolongačnej známky

Poplatok je potrebné uhradiť prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol je 0990.

Za potvrdenie o zaplatení sa nepovažuje príkaz na úhradu, ale potvrdenie z banky o zrealizovaní transakcie.

Každý študent je povinný vlastniť kartu študenta:

Karta študenta pre denné štúdium:

 • Preukaz študenta denný hybridný: nový 24,- €;
                                                         duplikát 35,- €
 • ISIC hybridný: nový 23,- €;
       duplikát: 25,- € počas platnosti licencie,
       35,- € s novou licenciou

Karta študenta pre externé štúdium:

 • Preukaz študenta externý: poplatok 13,- €;
                                            duplikát 13,- €                                  

Ak vlastníte funkčný preukaz z predchádzajúceho štúdia na STU a nie je starší ako 5 rokov, nemusíte žiadať o nový preukaz, požiadajte len o Prolongačnú známku. V prípade žiadosti o nový preukaz sa prolongačná známka nevydáva.

Prolongácia:

 • Preukazu študenta STU: poplatok 4,- €
 • Preukazu ISIC s licenciou ISIC: poplatok 13,- €
 • Preukazu ISIC bez licencie ISIC: poplatok 4,- €

Papierová verzia žiadosti bola zrušená. Je nahradená elektronickou verziou, ktorú vyplníte cez Akademický informačný systém (AIS) po zápise a uhradení poplatku.

Foto na preukaz zaslať na foto@sjf.stuba.sk

Formát  foto : JPG, 300dpi, rozmery 2,5x3cm (295x354px)

 1. BOZP/PO

Pri zápise budete podpisovať prezenčné listiny (BOZP, Ochrana pred požiarmi), preto je potrebné bezpodmienečne si pred zápisom preštudovať informácie na našej web stránke v záložke Fakulta - Študenti – Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi : https://www.sjf.stuba.sk/sk/skolenie-bozp-a-ochrany-pred-poziarmi.html?page_id=5876

Školenie BOZP/PO

Dňa 05. 09. 2018 o 09:00 hod. sa bude konať školenie BOZP/PO v miestnosti 004, 1.p. Strojníckej fakulty STU, Námestie Slobody 17, Bratislava. Účasť doktorandov nutná.

Potvrdenie o štúdiu, nová karta študenta príp. prolongačná známka bude vydaná iba študentovi, ktorý zrealizoval zápis a uhradil poplatok.

Je nutné, aby ste si skontrolovali v AIS po zápise - po 01.09.2018 t.j. AR 2018/2019 osobné údaje a potvrdili správnosť! Tak isto je nutné, aby ste mali v AIS vložené číslo účtu (aktívny!!!).

Poplatky za štúdium

Štúdium v dennej forme je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent v dennej forme štúdia je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.
Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565

Zápisy študentov do vyšších rokov štúdia na doktorandskom štúdiu na Strojníckej fakulte STU na akademický rok 2018/2019

Osobná účasť študenta na zápise do nasledujúceho obdobia sa uskutoční 03. – 04.  09. 2018 na Útvare vedeckovýskumných činností Dekanátu Strojníckej fakulty STU, Námestie Slobody 17, Bratislava, oddelenie kariérneho rastu, 1. poschodie č. dverí 035, v čase od  8.00 hod. -  15.00 hod.  (od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka).

V prípade, ze sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, dohodnite si náhradný termín.

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Sklenár, tel. 02/572 96 255, e-mail: sklenar@stuba.sk

Osobná účasť študenta na zápise je povinná!

Študent, ktorý nezrealizuje zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

 1. A) PRED ZÁPISOM

Študent je povinný mať v AIS zapísané hodnotenie zo všetkých predmetov, ktoré úspešne absolvoval  v zimnom a letnom semestri 2017/2018. V prípade chýbajúcich údajov kontaktuje vyučujúceho.

V deň zápisu je nevyhnutné, aby mal študent vyplnený v AIS aktualizovaný študijný plán školiteľom. Vyplnený študijný plán podpísaný školiteľom osobne donesie na zápis.

 1. B) ZÁPIS

Študent odovzdá:

 1. aktualizovaný individuálny študijný plán podpísaný školiteľom

Školiteľ by mal aktualizovať individuálny študijný plán a vyplniť „pedagogickú činnosť“ a „tvorivú činnosť v oblasti vedy“ a v „súhrn činností“ zakliknúť odporúčanie a uložiť.

Potvrdenie o štúdiu, nová karta študenta príp. prolongačná známka bude vydaná iba študentovi, ktorý zrealizoval zápis a uhradil poplatok.

 1. Doklad o zaplatení poplatku za vydanie preukazu/prolongačnej známky

Poplatok je potrebné uhradiť prevodným príkazom (bezhotovostne) - Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 8180 0000 0070 0008 5595 - Variabilný symbol je 0990.

Za potvrdenie o zaplatení sa nepovažuje príkaz na úhradu, ale potvrdenie z banky o zrealizovaní transakcie.

Každý študent je povinný vlastniť kartu študenta:

Karta študenta pre denné štúdium:

 • Preukaz študenta denný hybridný: nový 24,- €;
                                                       duplikát 35,- €
 • ISIC hybridný: nový 23,- €;
                           duplikát: 25,- € počas platnosti licencie,
                                           35,- € s novou licenciou

Karta študenta pre externé štúdium:

 • Preukaz študenta externý: poplatok 13,- €;
                                            duplikát 13,- €                                  

Ak vlastníte funkčný preukaz z predchádzajúceho štúdia na STU a nie je starší ako 5 rokov, nemusíte žiadať o nový preukaz, požiadajte len o Prolongačnú známku. V prípade žiadosti o nový preukaz sa prolongačná známka nevydáva.

Prolongácia:

 • Preukazu študenta STU: poplatok 4,- €
 • Preukazu ISIC s licenciou ISIC: poplatok 13,- €
 • Preukazu ISIC bez licencie ISIC: poplatok 4,- €

Papierová verzia žiadosti bola zrušená. Je nahradená elektronickou verziou, ktorú vyplníte cez Akademický informačný systém (AIS) po zápise a uhradení poplatku.

Foto na preukaz zaslať na: foto@sjf.stuba.sk

Formát foto: JPG, 300dpi, rozmery 2,5x3cm (295x354px)

 1. C) BOZP/PO

Pri zápise budete podpisovať prezenčné listiny (BOZP, Ochrana pred požiarmi), preto je potrebné bezpodmienečne si pred zápisom preštudovať informácie na našej web stránke v záložke Fakulta - Študenti – Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi : https://www.sjf.stuba.sk/sk/skolenie-bozp-a-ochrany-pred-poziarmi.html?page_id=5876

Školenie BOZP/PO

Dňa 05. 09. 2018 o 09:00 hod. sa bude konať školenie BOZP/PO v miestnosti 004, 1.p. Strojníckej fakulty STU, Námestie Slobody 17, Bratislava. Účasť doktorandov nutná.

Je nutné, aby ste si skontrolovali v AIS po zápise - po 01.09.2018 t.j. AR 2018/2019 osobné údaje a potvrdili správnosť! Tak isto je nutné, aby ste mali v AIS vložené číslo účtu (aktívny!!!).