Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Zdenka Závodného

v študijnom programe:   Energetické stroje a zariadenia
študijný odbor:              5.2.6. Energetické stroje a zariadenia

 

sa bude konať dňa 31.08.2018 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 302.

Názov DP:      „Analýza prúdenia chladiva vo výstupnej časti fyzikálneho modelu palivovej kazety II. jadrového reaktora“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

Školiteľ:
prof. Ing. František Urban, CSc., Strojnícka fakulta STU                                                 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.