Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Štefanku

v študijnom programe:   Výrobné stroje a zariadenia
študijný odbor:                5.2.50. Výrobná technika

sa bude konať dňa 31.08.2018 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 442.

Názov DP:      „Optimalizácia konštrukcie klietky valivého ložiska s ohľadom na jeho pevnosť“

Oponenti dizertačnej práce:  
prof. Ing. Peter Demeč, CSc., Technická Univerzita z Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra výrobnej techniky
prof. Ing. Andrej Czán CSc., Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a výrobnej techniky

Školiteľ:
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.,  Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.