Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Tomáša Liedla

v študijnom programe:   Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor:               5.2.3. Dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 30.08.2018 o 11:30 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:      „Optimalizácia konštrukčných prác v automobilovom segmente“

Oponenti dizertačnej práce:

prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc., Strojnícka fakulta STU
doc. Ing. Milan Naď, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave,, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky 

Školiteľ:  
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc., Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.