Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Michal Šlauka

v študijnom programe:           Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor:                       5.2.3. Dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 30.08.2018 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:  „Vytvorenie modelu pre generatívny návrh modulov konštrukcie mobilného stroja v systéme PDM“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc., Strojnícka fakulta STU

doc. Ing. Milan Naď, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

 

Školiteľ:
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Strojnícka fakulta STU

                                                          

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.