Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Dzurillu

v študijnom programe:   Mechatronika
študijný odbor:     5.2.16. Mechatronika

sa bude konať dňa 27.08.2018 o 11:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:      „Robotický asistent pre seniorov a pacientov“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU, Ústav aplikovanej informatiky automatizácie a mechatroniky

prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra mechatroniky

Školiteľ:
prof. Ing. Peter Šolek, CSc., Strojnícka fakulta STU 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.