Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Antona Mydliara

v študijnom programe:  Aplikovaná mechanika
študijný odbor:   5.1.7. Aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 27.08.2018 o 09:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:      „Optimalizácia geometrie ultrazvukového rezného nástroja“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Žmindák CSc., Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta , Katedra aplikovanej mechaniky,
Ing. Vladimír Hájek CSc., B & K s.r.o.

Školiteľ:
prof. Ing. Miloš Musil, CSc, Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.