Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Mgr Martin Vičar

v študijnom programe:   Metrológia

študijný odbor:              5.2.55. metrológia

sa bude konať dňa 22.08.2018 o 11:00 hod. 
na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Mýtna 36, miestnosť č. ML6.

Názov DP:      „Vývoj, konštrukcia a vyhodnotenie nového primárneho etalónu netesností na princípe prietokomera s konštantným objemom“

Oponenti dizertačnej práce:  
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
doc. Mgr. Pavel Slavíček PhD., Masarykova univerzita v Brne, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnej elektroniky

Školiteľ:                                                 

doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD. Český metrologický institut                

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.