Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vyhlásenie je výsledkom návrhu vedenia a pedagógov Strojníckej fakulty STU v Bratislave a následnej diskusie so zástupcami stredných, vysokých škôl a zamestnávateľov počas Strojárskej olympiády 2018.
Účastníci stretnutia vyjadrili vážne znepokojenie nad situáciou, ktorá  vznikla v oblasti technického vzdelávania a navrhli riešenia na zlepšenie situácie.

1) Súčasný alarmujúci stav v technickom vzdelávaní

 • znižujúci sa počet maturantov (v roku 2003:  56 000, v roku 2017 44 000, 43 500 v roku 2018 ),
 • nedostatočná príprava uchádzačov na štúdium na technických vysokých školách najmä z prírodovedných predmetov, matematika a fyzika nie sú povinné maturitné predmety,
 • zlá veková štruktúra pedagógov na stredných a vysokých technických školách (mladí učitelia pri vysokých nárokoch na ich prácu a súčasne nízkych platoch nechcú ostať na školách),
 • nedostatočné technické vybavenie škôl (zastarané prístroje a vybavenie laboratórií).

2) Požiadavky priemyslu

 • potreba mladých absolventov technických stredných a vysokých škôl (na najbližšie 3 roky je odhadovaná potreba absolventov strojárstva stredných škôl 21 000, absolventov vysokých škôl 15 500, z toho automobilový priemysel 14 000 ) ,
 • uplatnenie absolventov - technický orientované vzdelávanie (stredné priemyselné školy, stredné odborné školy technické, duálne vzdelávanie na stredných školách, technicky vzdelaný bakalár, inžinier, absolvent doktorandského štúdiu, profesijný bakalár, ... ).

3) Navrhované riešenie

 • zmeniť existujúci systém financovania škôl, ktorý je založený najmä na počte študentov študujúcich na škole. Navrhujeme, aby bola nová metodika založená  na základe spoločenskej objednávky, ktorá by vychádzala z požiadaviek na jednotlivé profesie priemyslu. 
 • zvýšiť atraktívnosť pedagogických profesií pre motiváciu mladých ľudí (spoločenské uznanie, mzdové ohodnotenie,...),
 • zintenzívniť prípravu učiteľov - absolventov technických univerzít -  odborných predmetov na stredných školách,
 • nahradiť neaktuálne učebnice odborných predmetov zabezpečovaných na stredných školách,
 • zohľadniť pri dotáciách vyššie nároky na technické vybavenie škôl ( prístrojové vybavenie, laboratóriá),
 • vyššia participácia priemyselných podnikov na financovaní vzdelávania (nový model spolufinacovania napr. formou úľav),
 • pri štátnych dotáciách škôl výrazne zohľadniť efektívnosť vzdelávania (sledovanie uplatnenia absolventov v odbore, ktorý vyštudovali, prepojenie zamestnávateľa so školu, zamestnávateľa so sociálnou poisťovňou,  .... ). Pri financovaní zohľadniť kritérium uplatnenia absolventov v odbore, ktorý vyštudovali.
 • pripraviť stretnutie zástupcov priemyselných zväzov, zodpovedných pracovníkov Sekcie vysokých škôl a Sekcie vedy a technikyMinisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, učiteľov stredných a vysokých škôl,
 • zostaviť  podklady pre analýzu súčasného stavu odborného stredného a vysokého školstva a navrhnúť skvalitnenie výučby na týchto školách,
 • zvýšiť atraktívnosť štúdia na slovenských vysokých školách, navrhnúť a zrealizovať opatrenia, aby slovenskí študenti neodchádzali študovať na vysoké školy v ČR (vybavenie internátov, odborové a podnikové štipendiá, sociálne služby).

Ide o veľmi znepokojivú situáciu, pretože priemysel nutne potrebuje absolventov technických škôl.  Vyzývame preto vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby sa touto situáciou bezodkladne zaoberalo a predložilo riešenie, ktoré umožní čo najskôr riešiť problémy súvisiace s výchovou absolventov stredných a vysokých školách a prispeje tak k vytvoreniu vhodných podmienok a k popularizácii technického vzdelávania na Slovensku.

Prezentácie, ktoré odzneli na stretnutí vedenia fakulty so zástupcami stredných, vysokých škôl a zástupcami priemyslu počas Strojárskej olympiády:

Inštitucionálnu podporu firiem a slovenských škôl môžete zasielať mailom na meno prof. Ing. František Urban, PhD. (frantisek.urban@stuba.sk)  Podporovateľov budeme priebežne zverejňovať na našom webe.

V Bratislave 22. 3. 2018

Vedenie Strojníckej fakulty STU v Bratislave.
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (dekan),                       
prof. Ing. František Urban, PhD. (prodekan),
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (prodekan),          
doc. Ing. Karol Prikkel, PhD. (prodekan),
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (prodekan).

Vyhlásenie Strojníckej fakulty STU v Bratislave k situácii vo financovaní technického vzdelávania na Slovensku podporili nasledujúce inštitúcie (v abecednom poradí):

Škola / Firma Meno Funkcia
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska Ing. Felix Dömény prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska
Danfoss Power Solutions a.s. Hydrostatics /
Plant Services
Ing. Jaroslav Šedivý  predseda predstavenstva
Duálna akadémia PhDr. Jana Široká predsedníčka
KONŠTRUKTA-Industry,  a.s. Ing. Ľubomír PLŠKO predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
KONŠTRUKTA-TireTech, a.s.

Ing. Jozef Santa

predseda predstavenstva a gen. riaditeľ a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. Martina Vass Communication Specialist, External Relations
Spojená škola Nižná Ing. Peter Smolár  riaditeľ školy
Spojená škola Nové Zámky RNDr. Peter Lénárt riaditeľ školy
SPŠ dopravná Trnava Ing. Peter Papík  riaditeľ školy
SPŠ elektrotechnická Prešov Ing. Slavomír Kožár, MBA  riaditeľ školy
Stredná priemyselná škola strojnícka Ing. Felix Dömény riaditeľ školy
Volkswagen Slovakia, a.s. Eric Reuting člen predstavenstva Volkswagen Slovakia, a.s. pre personálnu oblasť
ZF Slovakia, a.s. Igor Kister vedúci vývojového oddelenia