Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Komáka

v študijnom programe:  Strojárske technológie a materiály

študijný odbor:  5.2.7 Strojárske technológie a materiály

 

sa bude konať dňa 28.02.2018 o 09:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 442.

Názov DP: „Aplikačný vývoj systému na optimalizáciu trajektórie efektora robota pri obchádzaní prekážok“

Oponenti dizertačnej práce:
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU v Bratilave, Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD., Katedra mechatroniky, SjF TU v Košiciach

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Králik, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave       

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.