Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Maroša Eckerta

v študijnom programe: Procesná technika
študijný odbor: 5.2.49 procesná technika

 sa bude konať dňa 23.8.2017 o 11:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Modifikácia jednoosových modelov stlačiteľnosti zrnitých látok“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD., ÚAMM, Strojnícka fakulta STU
doc. Ing. Tomáš Svěrák, Fakulta chemická VUT Brno

Školiteľ:
doc. Ing. Roman Fekete, PhD.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.