Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Borisa Barbolyasa 

v študijnom programe:    Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
študijný odbor:               5.2.14 automatizácia

sa bude konať dňa 25.8.2017 o 10:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave,
na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, 812 31 Bratislava, miestnosť č. M318

Názov DP:        „Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka“

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., Strojnícka fakulta TU v Košiciach
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Školiteľ:                                               
prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.– Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.