Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jany Kršíkovej

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.1.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 12:30 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Na ÚAMAI, Mýtna ulica 36, miestnosť č. ML 6.

Názov DP: „Metódy merania a vyhodnocovania teploty pri zmrazovaní  skaziteľných potravín pokrytých systémom HACCP“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Ivan Mikulecký, CSc. Slovenský metrologický ústav
prof. Ing. Dagmar Janáčová, PhD., Fakulta aplikované informatiky,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Školiteľ:
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.