Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Jána Žišku

v študijnom programe: Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 24.8.2016 o 13:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode - skifu“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Radoslav Orokocký, PhD. - Dytron Slovakia, s.r.o.
doc. Ing. Koloman Vincze CSc.- dôchodca
prof, Ing. Jaromír Klepoch CSc. – SjF TU Košice

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.