Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Michala Vajsábela

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 24.8.2016 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna 36, miestnosť ML 6.

Názov DP: „Návrh vyhodnotenia kalibrácie polohovacieho systému PKŠ Tricept“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Ing. Tomáš Peták, PhD. - odbor metrológie, Slovenská legálna metrológia, n.o.

Školiteľ:
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.