Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Daniely Šmahelovej

v študijnom programe: Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 24.8.2016 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Generatívny návrh zadnej nápravy automobilu“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, CSc. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Jozef Kuľka, CSc. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.