Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Eduard Sedláček

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 15:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚTM, Pionierska 15, miestnosť č. 231

Názov DP: „Možnosti využitia zliatin hliníka na tvárnenie v zlievarenských technológiách“

Oponenti dizertačnej práce:
prof.Ing. Alexander Čaus, DrSc., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU
doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., KSTaM, Fakulta špeciálnej techniky TnUAD

Školiteľ:
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave