Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Petra Baksu

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 9:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚTM, Pionierska 15, miestnosť č. 231

Názov DP: „Výskum a štúdium funkčných povrchov pripravených elektro-iskrovou depozíciou“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. František Kolenič, PhD., - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
prof.Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU

Školiteľ:
prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.