Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Lukáša Šoltésa

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 25.8.2016 o 8:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Biomechanické modelovanie pohodlia v aute“

Oponenti dizertačnej práce:
doc.Ing. Milan Naď, CSc. - Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
doc. Ing Vladimír Dekýš, PhD. - Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

Školiteľ:
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.