Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Dipl.- Ing. Reinharda Puffinga

v študijnom programe: Procesná technika
študijný odbor: 5.2.49 procesná technika

sa bude konať dňa 6.9.2016 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Sledovanie tvorby námrazy pomocou 4D skenovania (Experimental Ice Shape by Means of 4D scanning“

Oponenti dizertačnej práce:
Associate Professor Roy J. Issa, PhD., 2403 Russell Long Blvd., West Texas A&M University
Dr. Hannes Steiner, Aerospace & Advanced Composites GmbH, Viktor-Kaplan-Straße 2, Wiener Neustadt

Školiteľ:
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.