Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Daniela Kaločányho

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa bude konať dňa 25.8.2016 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť 004.

Názov DP: „Numerická a experimentálna analýza deformačného a napäťového stavu pri trecom zváraní s premiešavaním“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Milan Naď, CSc., KAM UVSM, Materiálovotechnologická fakulta STU
doc. Ing. Miroslav Pastor, PhD. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ:
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.