Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce 
Ing. Dany Jenčurákovej

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 15:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna 36, miestnosť ML 6.

Názov DP: „Zefektívnenie systému manažérstva merania so zameraním na kvalitu meracieho procesu“

Oponenti dizertačnej práce: 
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Ing. Ivan Mikulecký, CSc. - Slovenský metrologický ústav

Školiteľ: 
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.