Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Petra Jaška

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 10:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚTM, Pionierska 15, miestnosť č. 231

Názov DP: „Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami“

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
doc. Ing. Dr. Pavel Kovačócy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Školiteľ:
prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.