Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Michaely Grúberovej

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 14:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna 36, miestnosť ML 6.

Názov DP: „Metodika testovania vybraných parametrov kinematických štruktúr“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Tomáš Peták, PhD. - odbor metrológie, Slovenská legálna metrológia, n. o.
prof. Ing. Dagmar Janáčová, PhD. - Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave


Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.