Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Forraia

v študijnom programe: Dopravné stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa bude konať dňa 24.8.2016 o 11:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Vytvorenie generatívneho modelu pre vývoj mobilného pracovného stroja v systéme“


Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Jozef Kuľka, CSc. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach
prof,Ing. Milan Mikleš, DrSc. - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

Školiteľ:
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave


Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.