Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Čeretku

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály 

sa bude konať dňa 23.8.2016 o 14:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, na ÚTM, Pionierska 15, miestnosť č. 231

Názov DP: „Vplyv vysokých vonkajších tlakov a intenzívnych šmykových rýchlostí aplikovaných v procese tuhnutia zliatiny hliníka na tvárnenie na jej vlastnosti“

 Oponenti dizertačnej práce:
prof.Ing. Alexander Čaus, DrSc.,  Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., KSTaM, Fakulta špeciálnej techniky TnUAD

Školiteľ: 
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.