Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Katarína Balonová 

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor: 5.2.55 metrológia

sa bude konať dňa 24.8.2016 o 10:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ÚAMAI, Mýtna 36, miestnosť ML 6.

Názov DP:„Identifikácia faktorov vplývajúcich na presnosť určenia objemu pohonných hmôt“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Ivan Mikulecký – ÚNMSSR Bratislava
doc. Ing. Ondrej Líška, PhD. - Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Školiteľ:
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. – Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.