Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

      doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.

      Zaradenie:   pedagogický pracovník

      Funkcia:       

      Telefón:        +421 2 57296548

      e-mail:           michal.bachraty[at] stuba.sk

      Pracovisko:  Námestie slobody 17; 81231 Bratislava; č. miestnosti: 432/2

 

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1979       Stredná priemyselná škola strojnícka v Trnave
 • 1983       Ing.; SVŠT Bratislava; Strojnícka fakulta; odbor Automatizované systémy riadenia výrobných systémov v strojárstve
 • 1983       Doplnkové pedagogické štúdium SVŠT Bratislava Strojnícka fakulta
 • 1997       CSc. vo vednom odbore 23-07-9 Strojárska technológia a materiály, Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
 • 2018       doc. Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Odborná prax:

 • 1983 – 1987              asistent Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
 • 1987            odborný asistent Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava

Oblasti pedagogického pôsobenia :

 • Technológia  II  (3. roč.  3/2)
 • Strojárske technológie (1. roč. 2/2)
 • Technológia automatizovanej výroby (4. roč. 2/2 )
 • Teória obrábania(4. roč. 270501 2/1)
 • Základy strojárskej metrológie (3.roč. 2/2)
 • Strojárska metrológia (5. roč. 2/2)
 • Metrologické zabezpečenie kvality (doktorandské štúdium )
 • Laboratórne cvičenia z priemyselných robotov (5. roč.  O/2)
 • Laboratórne cvičenia z odboru (5. Roč.0/2)

Oblasti vedeckého poznania:

 • Nekonvenčné spôsoby obrábania
 • Výskum v oblasti komplexného hodnotenia vplyvu rezného prostredia na proces obrábania
 • Výskum, vývoj a realizácia technológie, nástrojov, mechanizmov a systémov obrábacích strojov UZ spevňovania odvaľovacích plôch telies valivých ložísk.
 • Výskum v oblasti vývoja a výroby drevoobrábacích tvrdokovových  nástrojov
 • Výskum v oblasti vývoja a výroby tvrdokovových plotrových rezacích nožov
 • Výskum v oblasti optimalizácie a simulácie diskrétnych dynamických systémov
 • Výskum v oblasti návrhu a realizácie zariadení v rámci programu Interkozmos
 • Automatizácia strojárskej výroby – výrobných procesov a systémov
 • Vizualizácia technologických procesov
 • Výskum v oblasti návrhu konštrukcie a výroby meradiel a meracích systémov
 • Hodnotenie kvality manipulačných zariadení v nadväznosti na ich technologickú aplikáciu.

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Ruský jazyk
 • Nemecký jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  2
 • Pôvodné vedecké (nie „odborné“) publikácie

         v domácich časopisoch:  7

         v zahraničných časopisoch:  8

         v zborníkoch z domácich konferencií:  8

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  7

autorské osvedčenia, patenty, objavy: 3

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch:  3
 • Skriptá a učebné texty:  5

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt „Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2007-2008
 • Thematic Network on Manufacturing Technologies-MANTYS. 5. RP EÚ MANTYS, SjF STU v Bratislave,2003-05
 • Manufacturing Visions. Integrating Diverse perspectivec Info Pan – European Foresight, 6.RP EÚ ManVis, SjF STU v Bratislave,2003-05,
 • CEEPUS SK – 0133 Inteligent Robotic Systems in the Scientific and Pedagogical Processe at the Middle Europe Universities, 2003-04.
 • CII-SK-0070-00-0506 Intelligent robotics systems in the scientific and pedagogical process at the central and eastern european universities,2005- 2007
 • CII-RS-0000-01-0506  Information Technologies in Production Engineering,2005-2009
 • CII-RO-0105-01-0607 Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Proces at the Central and East European Universities,2006- 2008.
 • CII-BG-0203-01-0708 Unconventional and hybrid unconventional processes and production technologies-integration of the study and research in the universities of Eastern and Central Europe, 2007-2011
 • CII-SK-0410-01-0910 Quality Management in Manufacturing, Production Technologies and Metrology, 2009-2011
 • CEEPUS III-BG-0613-04-1415 - Nanotechnologies, Materials and new Production  Technologies - University cooperation in  Research and implementation of Joint Programs of Study by Stimulating Academic Mobility,2011 -2015
 • Projekt TEMPUS II – ProjectIPROD- Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina, 2013-  2015
 • Projekt MANUNET  ERA-NET : Monorail Conveyor System for  Automated Production  Lines  MCSAPL,2015-2017
 • CEEPUS- CII-PL-0033-01-0506    Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study, coordinator, SjF STU v Bratislave, 2005-2016.
 • CII-RO-0000-00-1011 Intelligent systems in the robots configuration of the central and est Europe research Universities,2010-2013
 • CIII-BG-0703-01-1213 Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology, 2012-2016

Členstvo vo vedeckých a stavovských organizáciách:

 • 1991 – 1993        Asociácia strojných inžinierov, člen výboru
 • od r. 1993            Slovenská asociácia strojných inžinierov

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh,
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia,
 • oponent bakalárskych, diplomových