Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

    

Ľudovít Kolláth

doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.

Zaradenie: pedagogický pracovník
Funkcia: zástupca vedúceho ústavu pre pedagogiku
Telefón: +421 2 57296 235
e-mail: ludovit.kollath [at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava 
č. miestnosti: 032

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1974       Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice
 • 1979       Ing.; STU (SVŠT) Bratislava, Strojnícka fakulta; odbor Stroje a zariadenia pre strojársku                  výrobu
 • 1982       Postgraduálne štúdium – Mikroelektronika, STU (SVŠT Bratislava, Elektrotechnická                        fakulta
 • 1993       CSc. (PhD.), Strojnícka fakulta STU Bratislava, odbor Stroje a zariadenia pre strojársku                  výrobu
 • 2007       doc.; Strojnícka fakulta STU Bratislava; odbor Výrobná technika

Odborná prax:

 • 1980 – doteraz: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; asistent, odborný asistent, docent
 • 2001 – 2007:     Zástupca vedúceho Katedry výrobnej techniky Strojníckej fakulty STU v                                           Bratislave
 • 2007 – 2015:     Vedúci Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu                                  kvality.
 • 2015 - doteraz:  Prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Simulácia a modelovanie VT
 • Servomechanizmy
 • Teória automatov
 • Riadenie výrobnej techniky
 • Programovanie CNC systémov
 • Tekutinové mechanizmy

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum v oblasti kinematických štruktúr VT
 • Výskum v oblasti zhodnocovania tuhých odpadov najmä biomasy, komunálneho odpadu

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Maďarský jazyk
 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity: 

Skupina A2

Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

8

Skupina B

Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

1

Skupina C

Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

70

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • odborný garant aktivity projektu Národné centrum pre výskum a využitie obnoviteľných zdrojov energie (projekt podporovaný zo ŠF)
 • odborný pracovník aktivity projektu Centrum excelentnosti kovových kompozitných materiálov
 • odborný pracovník aktivity projektu Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
 • odborný pracovník aktivity projektu Univerzitný vedecký park

Vedecké konferencie:

 • organizačný garant medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia – TOP
 • člen programového výboru konferencie Vykurovanie

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh,
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru,
 • člen odborovej komisie Výrobná technika na STU v Bratislave
 • člen odborovej komisie Environmentálne inžinierstvo na Hutníckej fakulte TU Košice
 • člen štátnicových komisií na Strojníckej  fakulte STU v Bratislave a Strojníckej fakulte TU v Košiciach
 • člen skúšobných komisií na III. stupni štúdia na Strojníckej a Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave