Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Peter Križan

 

       doc. Ing. Peter Križan, PhD.

       Zaradenie:  vysokoškolský pedagóg  –  docent
       Funkcia:

       - vedúci ústavu,

       - vedúci Laboratória pre testovanie parametrov tuhých biopalív.

       telefón: +421 2 57296539

       mobil: +421918681446 

       e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
       Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
       č. miestnosti: 436

 

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1998       Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola v Bernolákove,
 • 2003       Ing.; SjF STU v Bratislave; odbor: Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu ,
 • 2009       PhD.; SjF STU v Bratislave; odbor: Výrobné stroje a zariadenia,
 • 2014       doc.; SjF STU v Bratislave; odbor: Výrobné stroje,

Odborná prax:

 • 1996 – 1997: Gimex, a.s. Galanta; technický pracovník – distribúcia kovoobrábacích strojov,
 • 1998 – 1999: Stroos, s.r.o. Galanta; technický pracovník – distribúcia kovoobrábacích strojov,
 • 2000 – 2003: Ligand, s.r.o. Galanta; technický pracovník – energetické systémy, železné konštrukcie,
 • 2003 – 2009: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vedecko – výskumný pracovník,
 • 2009 – 2014: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vysokoškolský pedagóg,
 • Od roku 2015: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vysokoškolský pedagóg - docent,

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Výrobné stroje a zariadenia – obrábacie stroje
 • Stroje pre zhodnocovanie odpadov, environmentálna technika
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Experimentálne metódy vo výrobných a environmentálnych technológiách
 • Hydraulické a pneumatické systémy
 • CAD systémy – 3D metódy v strojárskej praxi

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov biomasy
 • Výskum environmentálnych a výrobných technológií
 • Výskum zhodnocovania (materiálového a energetického) rôznych druhov odpadov
 • Výskum v oblasti materiálov lisovacích nástrojov
 • Výskum technológií pre spracovanie rôznych druhov odpadov

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Maďarský jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • Monografie a kapitoly v monografiách:  2
 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  1
 • Pôvodné vedecké (nie „odborné“) publikácie

         v domácich časopisoch:  9

         v zahraničných časopisoch:  12

         v zborníkoch z domácich konferencií:  75

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  59

 • Karentové publikácie:  1
 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch:  65
 • Skriptá a učebné texty:  1
 • Úžitkové vzory a patenty:  5
 • Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách:  10
 • Citačné ohlasy na publikácie celkovo:  93 , z toho

         registrovaných v databázach WOS a Scopus:  39

         zahraničných (neregistrovaných v databázach):  45

         domácich:  9

Účasť v projektoch:

Domáce projekty:

1.) VEGA č.2003 SP 26 028 0C 04 : Modifikácia úžitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblasti ich využitia. Realizačný výstup A62: Technológia výroby a zariadenie na výrobu modifikovaného energonosiča; Doba riešenia: 2003 – 2006; člen riešiteľského kolektívu

2.) APVT 20-021104 : Modulová stavba dezintegračného zariadenia pre dezintegráciu tuhých  

organických odpadov; Doba riešenia projektu:  01/2005 – 12/2007; člen riešiteľského kolektívu

3.) VEGA č. 1/3187/06 : Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním

Doba riešenia: 2006 – 2008; zástupca vedúceho projektu

4.) VEGA č. 1/4092/07 : Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov; Doba riešenia: 2007 – 2009

5.) EŠF ITMS 26240120028 : Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie; Doba riešenia: 2007 - 2013; člen riešiteľského kolektívu

6.) KEGA č.3/7216/09 : Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov; Doba riešenia: 2009 - 2011; člen riešiteľského kolektívu

7.) EŠF ITMS 26240220017 : Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov; Doba riešenia: 2009 – 2013; člen riešiteľského kolektívu

8.) Grant STU - Program na podporu mladých výskumníkov, zákazka č.7024 : Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých úšľachtilých biopalív (POLOTUB) Doba riešenia: 05/2012 – 12/2012; zodpovedný riešiteľ grantu                                           

9.) KEGA č.026STU-4/2013 : E-learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby; Doba riešenia: 2013 – 2015; člen riešiteľského kolektívu

10.) KEGA č.059STU-4/2013 : Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov; Doba riešenia: 2013 – 2015; člen riešiteľského kolektívu

11.) Grant STU - Pokračujúce projekty na podporu excelentných mladých výskumníkov, zákazka č.7099 : Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy (VÝLISOK); Doba riešenia: 09/2013 – 09/2015; zodpovedný riešiteľ grantu

12.) APVV 0857-12: Výskum trvanlivosti nástrojov progresívneho zhutňovacieho zariadenia a vývoj adaptívneho riadenia zhutňovacieho procesu; Doba riešenia: 2013 – 2017; člen riešiteľského kolektívu

13.) VEGA č. 1/0420/16: Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov; Doba riešenia: 2016-2018; zodpovedný riešiteľ projektu.

 

Medzinárodné projekty:

1.) Projekt TEMPUS – SM_SCM-C037B06-2006 (RS) : Improvement and development of the ecological attitude in Serbia (IDEAS); Doba riešenia: 2007-2008; člen riešiteľského kolektívu

2.) Projekt TEMPUS – IB_JEP-41156-2006 (RS) : Training of institutions in modern environmental approaches and Technologies (TIMEA); Doba riešenia: 2008-2009, člen riešiteľského kolektívu

3.) (2011 - 2015) - Projekt Central Europe. Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (CERREC)

4.) Projekt SK-HU-0801/1.7.1/125 Odpadové hospodárstvo bez hraníc; Doba riešenia: 2009 - 2012, člen riešiteľského kolektívu

5.) Projekt SK-SRB-0045-11 Analýza možností monitorovania vretenníkov obrábacích strojov a modelovanie a simulácia procesu obrábania; Doba riešenia: 2011 - 2013, člen riešiteľského kolektívu

6.) Projekt 2011-1-SK1-LEO05-02882 : On-Line Learning Modules For Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling; Doba riešenia: 2011 – 2014, člen riešiteľského kolektívu

7.) Projekt SK-RO-0009-12; Inovačné kompozitné materiály pre elektromagnetické tienenie, na báze vodivých nano-práškov z recyklovaného OEEZ; Doba riešenia: 2013 - 2015, člen riešiteľského kolektívu

8.) APVV SK-PT-2015-0033: Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov; Doba riešenia: 2016 - 2017; zodpovedný riešiteľ projektu

Vedecké konferencie:

 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie Energie z biomasy, VUT v Brne,
 • odborný garant a člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Briketovanie a Peletovanie,
 • člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia,
 • zakladateľ putovnej medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých pedagógov ERIN a člen medzinárodného programového výboru konferencie ERIN,

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh,
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru,
 • člen rozšírenej redakčnej rady časopisu Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering (Rumunsko),
 • člen rozšírenej redakčnej rady časopisu Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering (Rumunsko),
 • člen redakčnej rady časopisu ERIN - Education, Research, Innovation (SR),
 • člen redakčnej rady časopisu Holistic Approach to Environment (Chorvátsko),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu Acta Polytechnica – Journal of Advance Engineering (ČR),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu Tehnički Vjesnik – Technical Gazette (Chorvátsko),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu British Journal of Advanced Science and Technology (Veľká Británia),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu The Biofuels (Kanada),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu Wood Research (SR),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu Waste Management Journal - International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology (Taliansko),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu Scientia Agriculturae Bohenica Journal (ČR),
 • odborný recenzent vedeckého časopisu Journal of Basic and Applied Research International (Veľká Británia),
 • člen Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie,
 • člen odborovej komisie STU pre doktorandské štúdium v odbore 5.2.50 Výrobná technika,
 • člen štátnicovej komisie STU pre inžinierske štúdium v odbore Výrobná a environmentálna technika,
 • člen štátnicovej komisie STU pre bakalárske štúdium v odbore Výrobné systémy a manažérstvo kvality,
 • člen komisie fakultnej Študentskej vedeckej konferencie,
 • školiteľ doktorandov v študijnom odbore 5.2.50 Výrobná technika,
 • školiteľ a vedúci bakalárskych a diplomových prác (doteraz pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 26 diplomových, 17 bakalárskych prác a 1 zahraničná DP),
 • oponent bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.