Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

    

Ingrid Součková


PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.

Zaradenie: pedagogická pracovníčka
Telefón: +421 2 57296 564
e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 428

 

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • Pedagogická fakulta UK Trnava, Pedagogická fakulta Nitra (PaedDr.)
 • Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave, odbor: Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi (Ing.)
 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave, odbor: Kvalita produkcie (PhD.)

Odborná prax:

 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave; odborná asistentka

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Manažérstvo výroby
 • Riadenie výroby a logistika v automobilovom (strojárenskom) priemysle
 • Logistické a distribučné systémy
 • Marketing
 • Základy manažmentu
 • Počítačová podpora manažérskych, technických a administratívnych činností

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum v oblasti benchmarking v podmienkach malých a stredných podnikov
 • Automatizácia strojárskej výroby – výrobných procesov a systémov
 • Niektoré problémy simulácie a optimalizácie výrobných štruktúr
 • Riešenie vybraných problémov simulačnými nástrojmi, analýza možností uplatnenia simulačných a optimalizačných metód pri riešení logistických úloh so zameraním na problémy riešenia materiálových tokov, skracovania priebežných časov výroby, eliminácie úzkych miest, optimalizácie využitia výrobných kapacít
 • Inovačné metódy hodnotenia a formovania manažérsko-komunikačných zručností absolventov technickej univerzity

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Maďarský jazyk
 • Český jazyk
 • Ruský jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  1
 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch: : 20

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt „Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2007-2008

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľka grantových úloh,
 • riešiteľka výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru,
 • členka komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia,
 • členka komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia,
 • školiteľka bakalárskych a diplomových prác,
 • oponentka bakalárskych a diplomových prác,
 • predsedníčka FOO SjF STU Bratislava
 • členka celouniverzitnej UOO STU Bratislava