Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

     

Marcela Pokusová

 

prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc.

Zaradenie: pedagogický pracovník
Telefón: +421 2 57296 355
e-mail: marcela.pokusova [at] stuba.sk
Pracovisko: Nám. slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 445

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1995       CSc.; STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta; odbor Strojárska technológia
 • 2002       doc.; STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta; odbor Technológie strojárskej výroby
 • 2018       prof.; STU Bratislava, Strojnícka fakulta; odbor Strojárske technológie a materiály

Odborná prax:

 • 1986 – 2008     Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave; výskumník, docent
 • 2008 – 2009     Ministerstvo životného prostredia SR; riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva
 • 2009 – 2010     Ministerstvo životného prostredia SR; generálna riaditeľka Sekcie kvality životného prostredia
  • od roku 2011  Strojnícka fakulta STU v Bratislave; výskumník, docent

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Simulácia zlievarenských procesov
 • Navrhovanie a konštrukcia odliatkov
 • Technológia zlievarenstva
 • Tepelné spracovanie a povrchové úpravy odliatkov
 • Výrobné procesy a systémy v metalurgii a zlievarenstve
 • Metódy manažérstva kvality v strojárskej výrobe

Oblasti vedeckého poznania:

 • Elektromagnetické metodiky ovplyvňovania procesu solidifikácie tavenín kovových materiálov
 • Metalurgia sekundárnych zliatin na báze hliníka
 • Manažérstvo kvality výrobných procesov

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity

 • Monografie a kapitoly v monografiách: 1
 • Pôvodné vedecké publikácie

         v domácich časopisoch: 24

         v zahraničných časopisoch: 20

         v zborníkoch z domácich konferencií: 53

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií: 43

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch: : 21
 • Skriptá a učebné texty: 2

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • projekt “CERREC - Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks”, financovaný ERDF

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ projektov základného výskumu: 14
 • realizované projekty a inžinierske diela: 7
 • Iron and Steel Institute of Japan – člen
 • Česká slévárenská společnost – člen
 • Technická komisia SÚTN – TK 45 – Oceľ, liatina a neželezné kovy – člen
 • Technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov – člen
 • školiteľka doktorandov v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály
 • predsedkyňa komisie pre štátne skúšky na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava (2015-2019)

Pobyty a stáže:

 • 1990 – spoločnosť RWP Aachen (SRN) - simulácia zlievarenských procesov (14 dní)
 • 2010 – International Cooperation and Development Fund ICDF (Taiwan) - Waste Management (30 dní)
 • 2013 – TU Wien, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Institute for Production Engineering and Laser Technology (30dní)
 • 2015 – TU Wien, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Institute for Production Engineering and Laser Technology (30dní)