Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

     

Juraj Ondruška


Ondruška Juraj, Ing. PhD.

Zaradenie: pedagogicko-výskumný pracovník
Telefón: +421 903857896
e-mail: juraj.ondruska@stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 435

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 2000       Technický manažment, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava, Slovenská republika
 • 2005       SJF STU -  Stroje pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo
 • 2010       SJF STU - Doktorandské štúdium v študijnom programe Dopravná technika

Odborná prax:

 • 1999 - 2001: Hydro, Blumentálska 17, 811 07 Bratislava, Kreslič ACAD, Tvorba výkresovej dokumentácie napr. na projekte Národnej banky Slovenska v oblasti vodoinštalácií a kanalizácií.
 • 2002-2003: Istra Trend s.r.o., konštruktérska firma,  Černyševského 23, 851 01 Bratislava, Kreslenie a konštrukcia poľnohospodárskych strojov.
 • 2003-2004 PT Engineering s.r.o., Gruzínska 18, 821 01 Bratislava – Ružinov , Projekčno-konštrukčná firma v oblasti strojárstva, IT-technik, Administrácia siete, hardwarový technik, vybavovanie objednávok softvéru, kreslenie výkresovej dokumentácie.
 • 2003 – 2005: Ing. Milan Ondruška – MAT, Šancová 37, 83104 Bratislava, Prevádzkovateľ - nákladná atudoprav. Logistika, servisné práce, realizácia reklamy, fakturácia, vybavovanie objednávok. v rámci regionálnej nákladnej autodopravy
 • 2008 – 2009: J.O.C. s.r.o., Šancová 37, 83104 Bratislava.Zameranie - konštrukcia strojov a zariadení, riadenie firmy, účasť na projekte v Rakúsku ako konštruktér.

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Konštruovanie I, II
 • Základy strojníctva
 • Metodika konštruovania
 • Metódy MKP
 • CAX systémy

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum a vývoj konštrukcie strojov a zariadení.
 • Ohraničenie platformy optimalizáciou - modulov mobilných pracovných strojov – Dizertačná práca
 • Možnosti softvérovej podpory v oblasti MKP a CAX

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • Pôvodné vedecké publikácie

         v domácich časopisoch: 12

         v zahraničných časopisoch:  7

         v zborníkoch z domácich konferencií: 27

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií: 4

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch: : 25
 • Autorské osvedčenia, patenty, objavy: 9

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Medzinárodný projekt „Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov“ (ITMS kód Projektu: 26240220017), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Vedecké konferencie:

 • Člen organizačného výboru konferencie  TOP- Technika ochrany prostredia
 • Člen organizačného výboru konferencie  ERIN
 • Člen organizačného výboru konferencie  „Briketovanie a peletovanie“

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • Projekt RF - Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel.
 • Projekt  č. APVV-0857-12 s názvom "Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania" finančne podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
 • VEGA- 1/0584/12 - Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou
 • KEGA - Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov. Projekt č. 059STU-4/2013

Pobyty a stáže:

 • Rakúsko – Vývoj a technologických celkov pre proces zhodnocovania biomasy - 3mesiace